Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’na ilişkin 2024 yılı proje başvuru çağrısı

Üniversitemizin 11. Kalkınma Planı eşleşmeleri ile uyumlu olacak şekilde:

 • Elektronik (Gömülü Sistemler)
 • Kimya (Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi, Biyomühendislik, Filtrasyon ve Ayırma, Fizikokimya ve Teorik Kimya)
 • Makine-Elektrikli Teçhizat (Robotik ve Mekatronik)

sektörlerini ve alt alanlarını kapsayacak, ve bunlara ek olarak, Sağlık, Sosyal Alan ve Fen/Mühendislik ana başlıklarında da aşağıdaki konularda proje teklifleri alınacaktır:

 • Sağlık Alan: Biyomühendislik
 • Sosyal Alan: Kentleşme
 • Fen/Mühendislik Alanı: Optik, Elektro-optik, Fotonik

Proje önerilerinin koşullar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1. Projelerin çok disiplinli AR-GE projeleri olarak planlanması gereklidir.
 2. Projelerin en az iki farklı bölümden ve en az üç öğretim üyemizi içeren proje ekiplerince verilmesi gerekmektedir.
 3. AÜDP-2022 ve 2023 yılı çağrısında  projesi halen devam etmekte olan yürütücüler, bu çağrıda yürütücü olarak proje teklifinde bulunamazlar. Ancak bir başka yürütücünün projesine araştırıcı olarak katılabilirler.
 4. Proje destek üst limiti KDV dahil 750.000.-TL’dir.
 5. Proje süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıl olabilir.
 6. Bir öğretim üyesi bu çağrıda en fazla bir projede yürütücü olabilir ve en fazla 2 projede görev alabilir.
 7. Proje bütçesinin en fazla %25’i yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere burs olarak verilebilir. (Not: Bursiyerlerin SGK ödemeleri burs ücretinin içinden karşılanacaktır.)
 8. Proje bütçesi makine-teçhizat, sarf, hizmet alımı, yolluk-yevmiye ve bursiyer maaşı dışında bir harcama kalemi içeremez.
 9. Proje bütçesi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım amaçlı olarak kullanılamaz.
 10. Proje bütçelerinin talep edilen kalemler arasında dengeli olması beklenmektedir.
 11. Projelerin başarı ile kapatılmaları için en az bir adet makalenin yüksek etki faktörlü dergilerde (Q1 veya Q2 kategorisinden) yayına kabul edildiğinin veya patent başvurusunun yapıldığının gösterilmesi gerekmektedir.
 12. AÜDP 2024 çağrısı kapsamında başvuru sistemine yüklenecek tüm dosyaların (ör. Başvuru formu, proforma faturalar, yürütücüye ait özgeçmiş vb.)

– ayrı ayrı pdf formatına çevrilmesi,

– daha sonra gerekli tüm dosyaların tek bir pdf dosyası olarak birleştirilmesi ve

– oluşan nihai dosyaların sisteme yüklenmesi,

Pdf dosyalarını birleştirmek için aşağıda örnekleri verilen çevrimiçi uygulamalardan birinden yararlanabilirsiniz:

 1.  https://www.ilovepdf.com/merge_pdf
 2. https://smallpdf.com/merge-pdf

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Üniversiteleri Destek Projeleri kapsamında çalıştırılacak bursiyerlere ait başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.

Başvuru Şartları

a) Türkiye’de ikamet etmek

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

Burs Ödemeleri:

a) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek  olan aylık burs tutarı YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans Burs Bedeli :  2.550.–TL

Doktora Burs Bedeli           :  3.825.-TL 

 b) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

c) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.

2) 31.05.2022 tarih ve 31852 sayıl Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Mali Hükümler Madde 14’dün (4) fıkrası  “Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin on katıdır. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok iki ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. (Değişik cümle:RG-31/5/2022-31852) Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamındaki projeler, arkeolojik kazı ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için Komisyonun onayı ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın on katına kadar, ön ödemelerin kapatılma süresi ise altı aya kadar artırılabilir.” Hükmü gereğince Araştırma Üniversiteleri Destek Programındaki projelerin ön ödeme limitleri belirlenen limitin on katına kadar ödenmesine karar verilmiştir.

3) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin Mali Hükümler Madde 14’dün (7) fıkrası  “Kazı, arazi ve benzeri saha çalışması gerektiren projelerde araştırmanın yapılabilmesi için zorunlu olan yurt içi özel araç ile yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri Komisyonun belirlediği sınırlar dahilinde kalmak üzere karşılanabilir.” Hükmü gereğince;

“Özel oto ile yapılan seyahat bildirimlerinde  her 100 km. için 6 litre yakıt ücreti ödenir. Yakıt ücretinin ödeebilmesi için Yakıt faturası ya da fişinin ekine  (….km. x 0.06 x…..TL / 1 Litre  ) hesabından elde edilen miktarın gösterildiği bilgi notu eklenmesi gerekmektedir Yolculuk esnasında  yakıt alımı gerçekleşmemesi halinde bu durumun ilgili dökümanın üzerine yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.” kararı alınmıştır.